Novosti

article

Početak projekta “Jačanje partnerstva - Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti"

Potpisivanjem Ugovora 15. jula 2019. godine, te početnim aktivnostima na mobilizaciji učesnika na projektu tokom mjeseca augusta, započeo je sa realizacijom novi projekat “Jačanje partnerstva - Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti koji provodi Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo, a finansira Općina Novo Sarajevo.

Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine, kao i Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, stavljaju poseban akcenat na poboljšanje ekološke svijesti građana Općine Novo Sarajevo koja nije na zadovoljavajućem nivou, i potrebna je kontinuirana edukacija i obrazovanje o okolišu. 

Prirodne vrijednosti na području Općine, poput Parka-šuma HUM i Spomen parka Vraca, nisu dovoljno poznate građanima općine i široj javnosti, a posebno mladim ljudima. Odnos građana prema ovom značajnom potencijalu često je razočaravajući. Prisutna je degradacija,  nekontrolirano bacanje svih vrsta otpada i drugi vidovi uništavanja vegetacije, zemljišta i vodnih resursa što ukazuje na nepoznavanje značaja prirodnih vrijednosti.

Sveukupni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo. Specifični ciljevi projekta su:

  • Doprinijeti osnaživanju partnerstva za zajedničke akcije u cilju zaštite i unapređenja stanja okoliša u Općini Novo Sarajevo,
  • Doprinijeti implementaciji Akcionog plana za unaprjeđenje stanja okoliša u Parku šuma Hum,
  • Unaprijediti znanja i podići svijest učenika, nastavnog osoblja, te stanovništva o prirodnim vrijednostima, i očuvanju okoliša Parka šuma Hum i Spomen-parka Vraca, te dobroj praksi upravljanja ovim područjima,
  • Podići svijest o važnosti obilježavanja ekoloških datuma u općini kroz zajedničke manifestacije škola, organizacija civilnog društva (OCDa), stanovništva i drugih zainteresiranih strana.

Postizanjem ovih ciljeva, direktno će se doprinijeti realizaciji sveukupnog cilja projekta, odnosno poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.

Primarna ciljna grupa su učenici 3 osnovne škole (Velešićki Heroji, Malta i  Pofalići) i 2 srednje škole (Srednja škola za okoliš i drvni dizajn i Elektrotehnička škola za energetiku)  sa područja Općine Novo Sarajevo, kao i nastavno i vannastavno osoblje u predmetnim školama.

Druga ciljna grupa su sekretari i članovi savjeta u 5 MZ (Velešići, Gornji Velešići, Pofalići I i II  - članovi uspostavljenog Partnerstva za okoliš 2018., Vraca – novi članovi Partnerstva za 2019.), te stanovnici iz MZ koji gravitiraju području Parka šuma Hum i Spomen parka Vraca, koji će svojim aktivnostima pomoći realizaciju akcija na terenu, te pratiti implementaciju mjera iz Akcionog plana za Park šuma Hum.

U skladu s navedenim, u projekat će biti uključeno minimalno 500 učesnika: učenika, nastavnog osoblja, sekretara i članova savjeta i stanovnika iz 5 MZ, te stanovnika sa područja Općine Novo Sarajevo.

Planirano trajanje projekta je 6 mjeseci.