Novosti

article

Doprinos obilježavanju Svjetskog dana reciklaže u Općini Centar

Trenutno je u toku kampanja selektivnog prikupljanja ambalaže, ambalažnog otpada i E-otpada putem posuda koje su postavljene od strane operatera „EKOPAK“ d.o.o. (operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom) i „ZEOS eko-sistem“ d.o.o. (operater za upravljanje E-otpadom). Posude za selektivno prikupljanje su postavljene u pet osnovnih škola na području općine Centar i to: „Safvet-beg Bašagić“, „Hasan Kikić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“, „Nafija Sarajlić“ i „Alija Nametak“. Kampanja traje do 20. maja 2019. godine.

 

Cilj kampanje je, kroz aktivizam građana i škola, dati doprinos selektivnom prikupljanju ambalažnog i E-otpada, unaprijediti svijest i povećati informiranost građana o zaštiti okoliša.

 

Svjetski dan reciklaže obilježava se 18. marta 2019. godine, a njegovim obilježavanjem teži se promjeni svijesti kod vlasti, privrede, lokalnih zajednica, medija i pojedinaca širom svijeta i pruža im se pomoć da vide reciklažni materijal kao sirovinu, a ne kao otpad.

 

Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo (COOR) poziva građane sa područja općine Centar da se pridruže obilježavanju Svjetskog dana reciklaže i da selektivno prikupljeni otpad donesu u jednu od pet osnovnih škola. Selektovani ambalažni i E-otpad se može donijeti svaki radni dan u periodu od 9 do 15 sati, a sve do 20. maja 2019. godine.

 

Video džingl kampanje i više informacija o projektu možete pronaći na našoj web stranici ili na facebook stranici https://www.facebook.com/CentarZaOkolisnoOdrziviRazvoj/?epa=SEARCH_BOX .