Novosti

article

Edukativna predavanja

U periodu od 11-14.02.2019. godine, COOR je organizirao edukativna predavanja u 5 OŠ učesnica u projektu „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“. Predavanjima su prisustvovali učenici nižih i viših razreda, nastavnici i koordinatori iz: OŠ Safvet-beg Bašagić,  OŠ Nafija Sarajlić, OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, OŠ Hasan Kikić i OŠ Alija Nametak.

Cilj predavanja bio je informisati i educirati „male čuvare okoliša“ i nastavno osoblje u školama o pravilnom postupanju sa posebnim kategorijama otpada, te reciklaži ambalažnog i E-otpada (kroz predavanja i edukativne filmove).