Novosti

article

Počela realizacija projekta „ECO KARST – usluge ekosistema zaštićenih područja u kršu - pokretačka snaga lokalnog održivog razvoja"

Projekat „ECO KARST  – usluge ekosistema  zaštićenih područja u kršu  - pokretačka snaga lokalnog razvoja” se provodi u okviru zajedničke politike Europske Unije i Međunarodnog programa za Dunavsku regiju (DTP), koja promoviše ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Dunavskoj regiji sa integracijom politika u odabranim područjima (Interreg – Dunavski transnacionalni program). Specifični cilj projekta je podstaći održivo korištenje prirodnog i kulturnog nasljeđa i resursa. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i traje 2,5 godine. U projektu učestvuje 12 partnera iz devet zemalja dunavskog regiona, na čelu sa Zavodom za upravljanje šumama Slovenije. Ukupna vrijednost projekta finansiranog od strane EU (ERDF +IPA) je 2.273.302,50 €.

Prvi sastanak partnera na projektu održan je u periodu 08.-10. mart. 2017. godine u Ljubljani, Slovenija čime su započele aktivnosti na realizaciji projekta Eco Karst, koji ima za cilj očuvanje karakteristične biološke raznovrsnosti kraških područja u okviru sliva Dunava i razvoj lokalnog poduzetništva baziranog na uslugama ekosistema.

Ideja projekta je da se u 7 zaštićenih područja, prvo razvije metodologija za procjenu stanja biološke raznovrsnosti kraških ekosistema i zajedno sa lokalnim stanovništvom dođe do liste mogućih usluga ekosistema. Za sva pilot područja, biće pripremljen akcioni plan za unaprjeđenje i očuvanje biodiverziteta i razvoj lokalnog poduzetništva zasnovanog na uslugama ekosistema. Iskustva ovog projekta će biti primjenjiva na cijelu oblast Dinarskog luka i sliva Dunava.

Partneri ovog međunarodnog projekta su:

 1. Zavod za upravljanje šumama Slovenije, Slovenija
 2. Notranjski Regionalni Park, Slovenija
 3. JU „Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje“,Hrvatska
 4. Nacionalni park Kalkalpen, Austrija
 5. Globalni Fond za prirodu – Međunarodna organizacija za zaštitu okoliša i prirodu, Njemačka
 6. Uprava Nacionalnog parka Buk, Mađarska
 7. Centar za ekološka istraživanja, Mađarska akademija nauka, Mađarska
 8. RNP „Romsilva – Apuseni Park Prirode“, Rumunija
 9. Parkovi Dinarida – Asocijacija parkova dinarskog luka, Crna Gora
 10. Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo BiH
 11. Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Sarajevo, BiH
 12. JP „Nacionalni park Tara”, Srbija.

 

Pridruženi partneri na projektu su:

 1. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo,
 2. Ministarstvo za poljoprivredu i šumarstvo Republike Slovenije,
 3. Vijeće okruga Bihor, Rumunija,
 4. Udruženje alpskih područja, Slovenija.